ΑΡΜΟΝΙΑ

ΑυτοΡρυθμιζόΜενΟ και εΝοποιημένο μητροπολΙτικό δίκτυο και δίκτυο πρόσβΑσης  (ΑΡΜΟΝΙΑ)

Το Έργο

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών δικτύου μέσω λογισμικού (Software Defined Networks – SDN) και
υποστήριξη εικονικών λειτουργιών δικτύου μέσω λογισμικού (Network Function Virtualization – NFV).

Ενοποίηση και από κοινού λειτουργία διαφορετικών τμημάτων δικτύου (κινητά, πρόσβασης,
μητροπολιτικό) που πολλαπλασιάζει τα οφέλη της δυναμικής λειτουργίας κάθε επιμέρους τμήματος.

Στόχοι

 • Υλοποίηση αλγόριθμων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων πληροφορίας επίβλεψης οπτικών & IP
  δικτύων.
 • Υλοποίηση αλγόριθμων συνδυαστικής βελτιστοποίησης οπτικών και IP δικτύων.
 • Ενσωμάτωση λειτουργιών ανάλυσης και βελτιστοποίησης σε ελεγκτή δικτύου προγραμματιζόμενου
  μέσω λογισμικού και συνεργασία με ενορχηστρωτή εικονικών λειτουργιών δικτύου.
 • Επίδειξη πιλοτικής λειτουργίας ενός αυτορρυθμιζόμενου και ενοποιημένου δικτύου (ΑΡΜΟΝΙΑ).

Αποτελέσματα

 • Τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων
 • Δημοσιεύσεις
 • Ενίσχυση νέων ερευνητών
 • Ευρωπαϊκή διάσταση της έρευνας

Προϋπολογισμός Έργου: € 284.000,00
Δημόσια Δαπάνη: € 224.200,00